Cookies en Privacy


Privacy statement Kruidenwijk-veilig

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Kruidenwijk-veilig.
Kruidenwijk-veilig is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in dit privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kruidenwijk-veilig verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Kruidenwijk-veilig van u
nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die
door Kruidenwijk-veilig in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
Voornaam en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer)
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres

Verwerkt Kruidenwijk-veilig ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Kruidenwijk-veilig
verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het benaderen via email, whatsapp, telefoon voor toegang, verzoeken of informatie.
– Controle van inwoners Kruidenwijk-
– Om u te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Gegevens worden niet gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden.
.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kruidenwijk-veilig gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt
Kruidenwijk-veilig zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om

de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze
privacy statement.

Hoe lang we gegevens bewaren
Kruidenwijk-veilig zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Kruidenwijk-veilig verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden.

Wat is a cookie?
Op de website www.kruidenwijk-veilig.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. Dit gebeurt direct als u de website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de
website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren.
Wanneer u op de website om uw gegevens wordt gevraagd, is dat om een vraag goed te
kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze
gegevens gebruikt Kruidenwijk-veilig alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat
om de volgende gegevens:
de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); het tijdstip en de duur
van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn; foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Beveiliging
Kruidenwijk-veilig hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Kruidenwijk-veilig heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen
verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere beheerder die bij Kruidenwijk-veilig toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze
verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of
regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw
persoonsgegevens doet, zal Kruidenwijk-veilig u hierover binnen 10 werkdagen informeren.
Dit verzoek kunt u indienen via het contact formulier op de website.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy
Statement kunt u contact met ons opnemen, via ons contactformulier.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. Mei 2018